Anmälan om förorening samt efterbehandlingsavhjälpande åtgärd

LÄS MER

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige ska utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Ansvar för efterbehandling

Man är ansvarig för efterbehandling om man bedriver eller har bedrivit en verksamhet, eller vidtagit en åtgärd, som gjort att mark, vatten eller byggnader har förorenats så mycket att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner har en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor ska du skicka blanketten till Mjölby kommun.

Postadress:
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 Mjölby

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se