Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga och bo (17)

  • Anmälan om eldstad/rökkanal

   I e-tjänsten kan du göra en anmälan som avser: ny braskamin med ny rökkanal/skorsten, braskassett/braskamin som kopplas till befintlig rökkanal/skorsten samt annat,  så som kakelugn, vedpanna, pelletspanna, nytt pannrum, ändrat pannrum.

  • Anmälan om grävning på kommunal mark

   Innan du gräver på kommunal mark ska du skicka in en ansökan om tillstånd. Tillståndet behövs för dig som gräver och behöver utföra arbeten på kommunal mark.

  • Anmälan om kontrollansvarig

   Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen.

  • Ansök om förhandsbesked

   Här kan du ansöka om förhandsbesked så att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Ansök om kommunalt vägbidrag

   Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 1 november. Bidrag avser innevarande år och betalas ut mars följande år.

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. För att genomföra åtgärder inom strandskyddat område krävs en dispens. Dispens lämnas endast om det finns särskilda skäl.

  • Ansök om trädfällning eller röjning av sly på kommunens mark

   För att få fälla träd så krävs en bedömning enligt vissa kriterier. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast i oktober för att kunna behandlas under kommande vinter.

  • Förslag till kontrollplan

   Kontrollplan för mindre tillbyggnad, garage, carport, takkupa, uterum och altan.

  • Rivningsplan och materialhantering

   Besiktning/inventering av hälso- och miljöfarliga material ska föras av en person med därtill lämplig kompetens. Kraven är goda kunskaper i byggnadshistorik och installationer samt om reglerna beträffande hantering och omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material. 

  • Servisanmälan för VA-Boxholmsteknik

   Här kan du som fastighetsägare du göra en servisanmälan för vatten och avlopp.

  • Yttrande från granne

   Om du har fått möjligheten att yttra dig i ett ärende, kan du i denna e-tjänst lämna dina synpunkter eller meddela att du inte har några synpunkter.

  Felanmälan och synpunkter (10)

  • Synpunkt - Miljö och hälsoskydd

   Har du en åsikt du vill framföra inom området miljö och hälsoskydd? Låt oss veta! Här kan du ge oss beröm, klaga, ställa en fråga, ge förslag och tipsa oss om saker.

  • Synpunkt - Socialtjänst

   Har du en åsikt du vill framföra inom området socialtjänsten? Låt oss veta! Här kan du ge oss beröm, klaga, ställa en fråga, ge förslag och tipsa oss om saker.

  • Synpunkt - Utbildning och barnomsorg

   Dina synpunkter är viktiga för våra skolors utvecklingsarbete. Om våra verksamheter inte motsvarar dina förväntningar, eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

  • Synpunkt - Vård och omsorg

   Har du en åsikt du vill framföra inom området vård och omsorg? Låt oss veta! Här kan du ge oss beröm, klaga, ställa en fråga, ge förslag och tipsa oss om saker.

  Kommun och politik (2)

  Kultur och fritid (3)

  Miljö (24)

  • Anmälan om animalieproduktion

   Animalieproduktion med 100 till 400 djurenheter klassas som en anmälningspliktig verksamhet, en så kallad C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet, ska en anmälan i förväg göras till miljönämnden.

  • Anmälan om bostadsklagomål/olägenheter

   Här kan du anmäla störningar så som buller, ventilation, fukt, drag, lukt, temperatur, vedeldning, tobaksrök eller annan typ av störning som påverkar dig.

  • Anmälan om cistern som tagits ur bruk

   Du ska informera miljökontoret om cistern som tagits ur bruk. Cisternen ska tömmas, rengöras och åtgärder vidtas som medför att cisternen inte kan fyllas på.

  • Anmälan om dagvattenanläggning

   Dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar är exempel på dagvattenanläggningar.

  • Anmälan om driftstörning

   Vid en driftstörning eller annan avvikelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön ska miljökontoret omgående informeras om händelsen.

  • Anmälan om förorening samt efterbehandlingsavhjälpande åtgärd

   Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige ska utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

  • Anmälan om installation av cistern vid förvaring av brandfarlig vätska

   Anmälan ska föras för cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja samt cisterner utanför vattenskyddsområde som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Om du misstänker att maten du köpt i en butik eller ätit på en restaurang har orsakat matförgiftning eller allergisk reaktion kan du anmäla det till oss.

  • Anmälan om ny, ändrad eller avslutas livsmedelsverksamhet

   Här lämnar du uppgifter som miljökontoret behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll.

  • Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark

   Om du ska uppodla annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller liknande så behöver du lämna in en anmälan senast sex veckor innan du startar.

  • Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet

   Planerar du att göra en ändring i din miljöfarliga verksamhet så ska du anmäla det här.

  • Anmälan/ansökan om värmeutvinning ur mark eller vatten

   Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens skyldighet att anmäla installation av värmepump för värmeutvinning ur berg, jord eller ytvatten.

  • Ansök om tillstånd för nedgrävning av häst

   Om din häst gått bort eller om du planerar att avliva din häst och vill begrava den hemma på gården, ska du kontakta miljökontoret för samråd.

  • Ansök om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

   Ansök om tillstånd om om spridning sker inom vattenskyddsområdets primär och/eller sekundär zon eller om tillståndsplikten är reglerad i vattenskyddsområdets föreskrifter

  • Ansökan/anmälan om tillstånd för yrkesmässig användning och spridning av växtskyddsmedel

   Om du sprider ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

  • Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

   Om ni ska lägga ned er verksamhet bör ni informera miljökontoret i god tid innan verksamheten upphör.

  • Rapportering av värdefull naturmiljö

   Vi vill gärna ta del av din kunskap för att förbättra vår kännedom om kommunens värdefulla naturmiljöer. Känner du till värdefull information så kan du skicka in den till oss!

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   En förbränningsanläggning räknas som medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten.

  Näringsliv och arbete (31)

  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter

   För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du skicka in en anmälan till kommunen. Du ska även bifoga ett egenkontrollprogram.

  • Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Den som vill bedriva försäljning av tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det hos den kommun där försäljningen ska ske. Näringsidkaren ska även utöva egenkontroll och se till att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram, som skickas till kommunen.

  • Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap

   När du har ett serveringstillstånd för cateringverksamhet ska du inför varje tillfälle på förhand anmäla vilken lokal alkohol kommer att serveras.

  • Anmälan om provsmakning

   Provsmakning innebär att en arrangör får sälja små mängder av olika alkoholhaltiga produkter i syfte att presentera produkternas smak och kvalitet. Du kan få tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker stadigvarande eller för enstaka tidsperiod.

  • Anmälan om serveringsansvariga

   Det ska alltid finnas en serveringsansvarig person på plats på serveringsstället där alkohol serveras. En serveringsansvarig person ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

  • Anmälan om ägar- eller verksamhetsförändring vid försäljning av tobak

   Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta anmälas till kommunen, exempelvis: betydande förändringar gällande ägare i ett bolag, kontaktuppgifter till tillståndshavaren, ändringar i ditt egenkontrollprogram m.m.

  • Anmälan om ägar- eller verksamhetsförändring vid serveringstillstånd

   Anmälan om ägar- eller verksamhetsförändring för verksamhet som har serveringstillstånd enligt alkohollagen.

  • Ansök om gemensamt serveringsutrymme för alkoholdrycker

   Om du tillsammans med andra tillståndshavare vill ha ett gemensamt serveringsutrymme måste ni ansöka särskilt om detta.

  • Ansök om kryddning av spritdryck för servering som snaps

   Här  gör du en anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps.

  • Ansök om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

   Att servera eller sälja sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten kräver ett serveringstillstånd.

  • Ansök om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

   Att servera eller sälja sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till ett slutet sällskap kräver ett serveringstillstånd.

  • Ansök om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

   Att servera eller sälja sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till slutet sällskap, kräver ett serveringstillstånd.

  • Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   För att få sälja tobak så krävs det ett tillstånd. Det du ska även bifoga relaterade handlingar tillsammans med din ansökan.

  • Avanmälan av försäljning av elektroniska cigaretter till konsumenter

   Om du slutar att sälja e-cigaretter ska du skicka in en avanmälan så snart som möjligt till kommunen.

  • Avanmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter

   Om du slutar att sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du skicka in en avanmälan så snart som möjligt till kommunen.

  • Avregistrering av - försäljning av tobak

   Ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror som inte används återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Om du inte längre behöver tillstånd ska du utan dröjsmål anmäla det till kommunen.

  • Egenkontrollprogram - Försäljning av alkoholdrycker på särskilda boenden

   Ett egenkontrollprogram ska bifogas med ansökan om serveringstillstånd, som avser ett särskilt boende.

  • Egenkontrollprogram - Försäljning av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare

   Här kan du ta fram ett egenkontrollprogram som bifogas med anmälan om försäljning av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare.

  • Egenkontrollprogram - Försäljning av receptfria läkemedel

   Använd den här blanketten för att ta fram ett egenkontrollprogram som bifogas anmälan om försäljning av receptfria läkemedel.

  • Egenkontrollprogram - Försäljning av tobak

   Säljer du tobak ska du ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innefatta hur du gör för att: reglerna kring tobak följs och informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna.

  • Egenkontrollprogram - Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

   Ett egenkontrollprogram som bifogas med anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

  • Finansieringsplan vid försäljning av tobak

   Kommunen utreder bland annat den ekonomiska lämpligheten vid en ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror. Då kan en av de detaljer som kommunen tittar på vara hur inköpet av verksamheten finansierats.

  • Finansieringsplan vid start av restaurangrörelse

   Du som ansöker om serveringstillstånd inför start av restaurangrörelse måste visa varifrån du fått pengar till att finansiera verksamheten.

  • Återkallelse av tillstånd av alkoholdrycker

   Om verksamheten som serverar alkoholhaltiga drycker ska upphöra ska du anmäla det till kommunen.

  • Återtagande av ansökan av alkoholdrycker

   Om ansökan för att servera alkoholhaltiga drycker ska upphöra ska du anmäla det till kommunen.

  Omsorg och stöd (1)

  Utbildning och barnomsorg (18)

  • Ansök om inackorderingsbidrag

   Inackorderingstillägget kan utbetalas längst till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i Boxholms kommun och vara antagen till en kommunal eller regiondriven gymnasieskola.

  • Ansök om modersmålsundervisning

   ” 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1.språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2.eleven har grundläggande kunskaper i språket.”

  • Ansök om resebidrag

   Resebidrag är ett bidrag du kan ansöka om för att ersätta en del av kostnaden för elevens resor till och från skolan. Ansökan gäller endast gymnasieelever som är folkbokförda i Boxholms kommun.

  • Ansök om skolskjuts

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn som är folkbokförd i Boxholms kommun.

  • Ansök om stipendium

   Elever studerande på gymnasiet, som har en anknytning till Boxholm, antingen genom att vara folkbokförda i kommunen eller genom att en förälder bor här, har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Carl Tryggers Stipendiestiftelse.

  • Ansök om tilläggsbelopp

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära insatser.

  • Ansök till gymnasieskola

   På Gymnasiestudera hittar du information om bland annat gymnasieskolor, programutbudet i länet, öppet hus och intagningstatistik. Här kan du även ansöka till gymnasieskola.

  • Arbetsuppgifter vid ledighet för elev åk 7-9

   Eleven ska ta kontakt med varje undervisande lärare för att få arbetsuppgifter som ska utföras, innan eleven påbörjar ledigheten. Detta för att eleven inte ska komma efter i undervisningen.

  • Beställ betyg

   Har du studerat på en skola i Boxholms kommun och saknar dina skolbetyg? Här kan du enkelt beställa hem dem.

  • IST Lärande - elev

   IST Lärande används för att se dina planeringar, bedömningar, omdömen i olika ämnen och utvecklingssamtal.

  • Kontoförsäkran - Elev

   Här fyller du som vårdnadshavare i en kontoförsäkran för ditt barns användning av verksamhetsrelaterad information, datorer, nätverk och tillhörande kringutrustning.

  • Kontrakt för lån av personlig Chromebook

   Enligt läroplan ska eleven lära sig att använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Som en del i denna strävan erbjuds därför elever från årskurs 4 lån att disponera en personlig bärbar Chromebook under sin studietid.

  Övriga e-tjänster (2)