Ansök om modersmålsundervisning

LÄS MER

Citat från Skollagen 10 kap:
” 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1.språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2.eleven har grundläggande kunskaper i språket.”

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska), har rätt till moders-målsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggandekunskaper i språket. 

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholm kommun
kommun@boxholm.se