Ansökan/anmälan om tillstånd för yrkesmässig användning och spridning av växtskyddsmedel

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du:

 • Ansöka om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel
 • Anmäla om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Om användningen sker inom vattenskyddsområdets primär och/eller sekundär zon eller tillståndsplikten är reglerad i vattenskyddsområdets föreskrifter, så ska du använda e-tjänsten: Ansök om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Spridning av bekämpningsmedel

Om du sprider ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Sprider du en biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligen underrätta miljökontoret om spridningen. Bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

 • Ansöka om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Tillstånd måste sökas innan yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel på följande platser:

 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • inom skyddsområde för vattentäkt, se nedan
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • mycket genomsläppliga ytor
 • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska lämnas in till miljönämnden i god tid, minst sex veckor innan spridning. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

 • Anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Anmälan krävs för yrkesmässig spridning på:

 • vägområden för att förhindra spridning av inovasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter
 • banvall
 • övriga områden där allmänheten får färdas fritt och som är större än 1000 kvadratmeter (åkermark undantaget)

Anmälan ska lämnas in till miljönämnden i god tid, minst fyra veckor innan spridning. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Mer information

Mer information hittar du på mjolby.se.
Då vi delar samma miljönämnd som Mjölby kommun så ska du skicka in blanketten till dem.

Frågor om e-tjänsten

Mjölby kommun
010-234 50 00
www.mjolby.se