Ansök om skolskjuts

LÄS MER

Riktlinjer:

 • Ansökan måste ske minst 14 dagar innan första resedatum.
 • Ansökan gäller tillsvidare (om det inte är vinterskolskjuts)
 • Du har en skyldighet att informera skolan om du inte längre behöver skolskjuts, om det blir ändrade familjeförhållanden eller om eleven flyttar.

Regler för anordnande av skolskjuts

Boxholms kommun är enligt skollag (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § resp. 11 kap. 31 §skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som är folkbokförda i kommunen. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. Skolskjuts erbjuds inte på lov och röda dagar.

Skolverket har uttalat att kommunen fritt får organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med beaktande av bland annat trafikförhållandena. Elever kan hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen ordnas från bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs eller att skolskjuts måste anpassas till varje elevs skoltider. I det enskilda fallet ska kommunen särskilt beakta elevens funktionsnedsättning och om behov finns hämta eleven vid elevens hem.

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrätten, i form av förvaltningsbesvär där förvaltningsrätten pröva såväl beslutets laglighet som lämplighet.

Mer information

Ladda ner dokumentet Skolskjutsregler som ligger bifogat i e-tjänsten.
I dokumentet kan du läsa om:

 • Avstånd till skolan för att vara berättigad till skolskjuts
 • Andra skäl än avstånd som ger rätten till skolskjuts
 • Skolskjuts delar av året
 • Skolskjuts vid växelvis boende
 • Väntetider
 • Ordningsregler
 • Tidsplan
 • Former av skolskjuts
 • Resekort och handläggningsavgifter
 • Tid vid påstigningsplatsen
 • Skyddsanordningar vid resa
 • Skyldighet att anmäla frånvaro
 • Riktlinjer vid planering av skolskjutsar

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholm kommun
kommun@boxholm.se