Anmälan om kontrollansvarig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen. Kommunen är inte skyldig att göra någon prövning av detta utan det åligger den anställde att undersöka förhållandet. Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Vad är en kontrollansvarig?

Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs.

När krävs en kontrollansvarig?

Vid  många bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder. I ansökan om lov eller anmälan ska byggherren föreslå vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

Vad ska en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall. Han eller hon ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han eller hon ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kompletterande handlingar

Efter genomgång kan eventuellt en komplettering av handlingar att begäras.

Har du frågor?

Då kan du använda dig av e-tjänsten: Ställ en fråga till Samhällsbyggnadskontoret!

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa