Anmälan om ärenden där bygglov inte krävs

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du en anmälan till samhällsbyggnadskontoret i ärenden där inte bygglov krävs. Anmälan kan handla om exempelvis nybyggnad, tillbyggnad, rivning, ändring eller installationer. Har du ett ärende där du behöver ansöka om bygglov gör du det via e-tjänsten: Ansök om bygglov, rivningslov och marklov.

I den här e-tjänsten anmäler du följande:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation av eldstad och rökkanal, se separat e-tjänst Anmälan om eldstad/rökkanal
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 • tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus eller
 • bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Undantag som inte kräver en anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan.

Du behöver inte göra en anmälan för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som bland annat är:

 • en komplementbyggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, till exempel en så kallad friggebod
 • ett skärmtak, som inte kräver bygglov
 • en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte anmäla rivning eller andra åtgärder som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Det krävs heller ingen anmälan för en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse (men om du bygger ett så kallat attefallshus och använder det som komplementbostadshus krävs alltid anmälan). Det krävs heller ingen anmälan för att bygga två lovbefriade takkupor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller för det område där du bor. Om du däremot ändrar användningssättet från ekonomibyggnad till något annat behöver du bygglov.

Bilagor

Beroende på vilket ärende du ska anmäla så kan du behöva komplettera med att skicka in följande:
E- tjänst:  Förslag till kontrollplan
E-tjänst:  Kontrollplan vid rivning, inklusive anmälan om materialhantering

Avgift, handläggning och startbesked

En avgift kommer tas ut i enlighet med Boxholm kommuns taxa. Fakturan kommer att skickas till adress du uppger. Startbesked måste erhållas från Boxholm kommun före åtgärden påbörjas. Handläggningstiden är upp till 8 veckor. Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska en byggsanktionsavgift tas ut.

Har du frågor?

Då kan du använda dig av e-tjänsten: Ställ en fråga till Samhällsbyggnadskontoret!

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Kontrollplan för mindre tillbyggnad, garage, carport, takkupa, uterum och altan
 • Kontrollplan vid rivning, inklusive anmälan om materialhantering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa