Ansök om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad innebär förhandsbesked?

Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas.

Det här ska ansökan om förhandsbesked innehålla

Ritningarna måste vara måttsatta och skalenliga. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Handläggaren beslutar vilket underlag som behövs för att kunna göra en bedömning av ärendet. För eventuella kartor och situationsplaner kontakta Boxholms kommun.

Ansökan om nybyggnad enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus, mm.

  • Ansökningsblankett om förhandsbesked
  • Situationsplan i skala 1:400/500 med markering av plats för nybyggnad och eventuell tänkt avstyckning av tomt samt markering av plats för utfart, enskilt avlopp och vatten/brunn.
  • Fasadritning, skala 1:100
  • Planritning, skala 1:100
  • Sektionsritning, skala 1:100
  • Beskrivning av projektet
  • Fotografier av befintligt markområde

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

Kompletterande handlingar

Efter genomgång kan eventuellt en komplettering av handlingar att begäras.

Avgifter 

Ansökan medför en kostnad. Avgiften baseras på en fast taxa.

Har du frågor?

Då kan du använda dig av e-tjänsten: Ställ en fråga till Samhällsbyggnadskontoret!

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa