Ledighetsansökan - elev

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet till ditt barn. Nedan kan du läsa om hur hanteringen för ledigheten kommer att gå tillväga. 

Hantering av ledighetsansökan

  •   Vårdnadshavare ansöker om ledighet för eleven i denna e-tjänst (Skola24)

a. Datumintervall för ledighetsansökan fylls i. Ansökan kan tidigast gälla 14 dagar efter att ansökan fyllts i.  
b. Antal skoldagar som ledigheten gäller fylls i.   
c. Ansökan får status Ej behandlad.

  •  E-post skickas till ansvarig lärare och rektor att det finns ansökan att behandla.
  •  Lärare (rektor) beslutar om ansökan genom att välja Beviljas eller Beviljas ej.
  • E-post skickas till föräldrar med information om ansökan.
  •  Vid beviljad ledighet skapas en frånvaroanmälan för perioden med anledningen Beviljad ledighet.

Skollagen informerar

Enligt skollagen kan elev beviljas ledigt upp till 10 dagar per läsår för enskild angelägenhet. Sådan ledighet beslutas av rektor eller den rektor bestämt. Ledighet över 10 dagar beviljas bara på grund av synnerliga skäl. Beslut om sådan ledighet fattas av rektor.

Eleven i årskurs 1-6 ska hos klassföreståndare inhämta anvisningar på arbetsuppgifter som ska utföras i anslutning till ledigheten. I årskurs 7-9 ska eleven ta kontakt med varje undervisande lärare för att få arbetsuppgifter som ska utföras, innan eleven påbörjar ledigheten. Eleven och vårdnadshavaren ansvarar tillsammans för att arbetsuppgifterna utförs.

När du ansöker om ledighet för ditt barn är du införstådd med att den undervisningstid som ditt barn avstår från på grund av begärd ledighet, inte kan återfås genom extra lektioner på skolan.

 

(E-tjänsten ligger hos Skola24)

Frågor om e-tjänsten

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se
0142-895 00
www.boxholm.se

Personuppgiftsansvarig

Boxholms kommun
kommun@boxholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara vårdnadshavare